Εκτύπωση
 
 
  • Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού μας προγράμματος (Εξώφυλλο, Περιεχόμενο).
  • To Εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού μας προγράμματος που δόθηκε στα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και εφάρμοσαν τη δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας για ανάπτυξη εμπειρικά τεκμηριωμένων στρατηγικών και δράσεων για προώθηση της ποιότητας και της ισότητας στα μαθησιακά αποτελέσματα.
  • Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης που αναπτύχθηκαν από σχολεία που εφάρμοσαν τη δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας (=πειραματική ομάδα):