Διεθνείς έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες, έχουν δείξει ότι περίπου 20% των νέων δεν αποκτούν τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, από τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας PISA, προκύπτει ότι 22% των Eυρωπαίων μαθητών είχαν χαμηλά αποτελέσματα στα Mαθηματικά, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ). Από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει, επίσης, ότι το 40% της διακύμανσης των επιδόσεων των μαθητών στα Mαθηματικά, βρίσκεται μεταξύ των σχολείων της κάθε χώρας. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζονται μεγάλες διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των σχολείων της κάθε χώρας. Συνεπώς, αναδεικνύεται η χρησιμότητα και η σημαντικότητα παρεμβάσεων στο επίπεδο του σχολείου που έχουν στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έτσι, το πρόγραμμα «Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση μέσω μιας Δυναμικής Προσέγγισης» (Promoting Quality and Equity: a dynamic approach to school improvement - PROMQE) έχει στόχο να υποστηρίξει δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές χαμηλού ΚΟΕ, ούτως ώστε αξιοποιώντας μια δυναμική προσέγγιση η οποία έχει τεκμηριωθεί τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, να ενισχύσουν τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών τους. Συγκεκριμένα, σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές χαμηλού ΚΟΕ σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες – Κύπρος, Ελλάδα, Αγγλία, Ιρλανδία – λαμβάνουν στήριξη για να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές και δράσεις στη βάση μιας δυναμικής προσέγγισης η οποία εστιάζεται στη σχολική βελτίωση. Στις στρατηγικές και δράσεις που αναπτύσσουν τα σχολεία, λαμβάνεται υπόψη το συγκείμενό τους αλλά και συγκεκριμένα προβλήματα/προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, τα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν τις πολιτικές του σχολείου οι οποίες προωθούν τόσο την ποιότητα όσο και την ισότητα στην εκπαίδευση.

2014-11-12 10.23.24 2014-11-12 11.20.15 20141111 091206
20141112 102329 20150303 150038 20150917 094742