Γενικές Πληροφορίες|Τομείς Ενδιαφέροντος|Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων|Μεταπτυχιακά Μαθήματα|Περιγραφή Μαθημάτων|Διπλωματική Εργασία |Περαιτέρω Πληροφορίες


Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

Πίνακας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Ομάδα Α
ΜΜΚ 511 Φαινόμενα Μεταφοράς
ΜΜΚ 512 Προχωρημένη Θερμοδυναμική για Μηχανικούς
ΜΜΚ 513 Υπολογιστική Ρευστομηχανική
ΜΜΚ 514 Ρευστοδυναμική Ασυμπίεστων Μέσων
ΜΜΚ 515 Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό για Μηχανικούς:
Αρχιτεκτονικές, Αλγόριθμοι, και Εφαρμογές
ΜΜΚ516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΜΚ517 Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας
ΜΜΚ 521 Συστήματα Ελεγχόμενα από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
ΜΜΚ 522 Έλεγχος Πολυμεταβλητής Ανάδρασης
ΜΜΚ 523 Επεξεργασία Σήματος
ΜΜΚ 524 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων
ΜΜΚ 531 Μηχανική Συνεχών Μέσων
ΜΜΚ 532 Προχωρημένη Μηχανική της Δόνησης
ΜΜΚ 533 Εφαρμογές Μηχανικής Ακουστικής στη Βιομηχανία και Βιοϊατρική
ΜΜΚ 534 Θέματα Βιοϊατρικών Υπερήχων
ΜΜΚ 535 Ιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση με Υπερήχους
ΜΜΚ 536 Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία
ΜΜΚ 538 Αρχές Φυσιολογίας για Μηχανικούς
ΜΜΚ 541 Αυτοματοποίηση Κατασκευαστικών Διεργασιών
ΜΜΚ 542 Εισαγωγή στη Ρομποτική
ΜΜΚ 611 Στατιστική Θεωρία και Μοντέλα Τυρβώδους Ροής
ΜΜΚ 621 Ανώτερος Έλεγχος για Μηχανικούς
ΜΜΚ 622 Μη Γραμμική Δυναμική
ΜΜΚ 623 Ανώτερη Δυναμική Στερεών Σωμάτων
ΜΜΚ 631 Μη Γραμμική Ακουστική
 
Ομάδα Β
MMΚ 553 Τεχνολογία Επιφανειών
ΜΜΚ 554 Τεχνικές Χαρακτηρισμού Μάκρο- και Νάνο- Υλικών
MMΚ 555 Πολυμερή σε Ιατρικές Εφαρμογές
ΜΜΚ 556 Στοιχεία Eπιστήμης Kεραμικών
ΜΜΚ 557 Νανοσύνθετα Πολυμερικά Υλικά
ΜΜΚ561 Λέιζερ και οι Εφαρμογές τους
ΜΜΚ562 Τεχνολογία Επεξεργασίας Ημιαγωγών
ΜΜΚ 563 Φυσική Υλικών
ΜΜΚ564 Νανομηχανική
ΜΜΚ565 Αρχές Λειτουργίας, Σχεδιασμός και Κατασκευή
Μικρόηλεκτρομηχανικων Συστημάτων
MMΚ 566 Ανώτερη Θεωρία Ημιαγωγών και Φωτοβολταϊκά Στοιχεία
ΜΜΚ567 Υλικά για Παραγωγή, Αποθήκευση και Μετατροπή Ενέργειας