Εκτύπωση
Καθ. Κώστας Φωκιανός
B. Kedem and K. Fokianos: "Regression Models for Time Series Analysis", John Wiley, Hoboken NJ, 2002.
 
 
 
 
Επιμέλεια Τόμων
  1. A. Colubi, K. Fokianos, E. J. Kontoghiorghes and Gil Gonzalez-Rodriguez: "Proceedings of COMPSTAT 2012: 20th International Conferenceon Computational Statistics" (COMPSTAT 2012), ISBN: 978-90-73592-32-2, IASC and ISI, 2012.