1.Μέλη Επιτροπής Ελέγχου
 
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου διόρισε τα ακόλουθα μέλη του Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:
 
 
Ευγένιος Ευγενίου – Πρόεδρος
 
Νικόλ Φινοπούλου - Μέλος – Αναπληρωτής Πρόεδρος
 
Αντρέας Παναγιώτου 
 
Κρίστης Χασάπης - Μέλος
  
Σπυρούλλα Σοφοκλέους - Μέλος
 
 
Σημειώνεται ότι, στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει ως Γραμματέας της ο Βάκης Ανδρέου – Εσωτερικός Ελεγκτής.
 
 
2.Όροι Εντολής Επιτροπής Ελέγχου
 
(α) Σκοπός
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί συμβουλευτικό Όργανο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υποβάλλει τις εισηγήσεις της στο Συμβούλιο, με στόχο τη βελτίωση των εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών του πόρων, τη διασφάλιση των Περιουσιακών του Στοιχείων, τη διαχείριση των κινδύνων και την αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης.
 
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου δεν αντικαθιστούν, ούτε επαναλαμβάνουν τις Διοικητικές Ευθύνες ή Αποστολές. Η Επιτροπή Ελέγχου μέσα στα πλαίσια του συμβουλευτικού της ρόλου, καθοδηγεί το Συμβούλιο σε πολιτικές και αποφάσεις, που επιβεβαιώνουν την τήρηση των Νόμων, Κανονισμών, Κανόνων και αποφάσεων των Διοικητικών Αρχών, τις ακριβείς οικονομικές καταστάσεις, την υγιή διαχείριση των κινδύνων και την ηθική συμπεριφορά.
 
 
(β) Σύσταση
 
  • Η Επιτροπή Ελέγχου είναι πενταμελής και απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο.
  • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
  • Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα τα μέλη της, παραμένουν μέλη του Συμβουλίου ή όπως το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
 
(γ) Συνεδριάσεις
 
  • Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε συνεδρίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για συζήτηση των Εκθέσεων Ελέγχου του Εσωτερικού Ελεγκτή και άλλων θεμάτων συναφών με τους στόχους της.
  • Στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου παρακάθεται, ως Γραμματέας της Επιτροπής, και ο Εσωτερικός Ελεγκτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  • Δικαίωμα σύγκλησης της Επιτροπής Ελέγχου έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.
  • Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσκαλεί στις συνεδρίες της Συμβούλους/ Εμπειρογνώμονες ή άλλους Λειτουργούς του Πανεπιστημίου ή Παρατηρητές.
  • Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής τηρούνται Πρακτικά συνεδριάσεων, καθώς και σχετικό Αρχείο.
  • Απαρτία στις συνεδρίες της Επιτροπής υπάρχει, όταν τουλάχιστο τρία (3) από τα μέλη της Επιτροπής είναι παρόντα, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.
  • Οι αποφάσεις στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
 
(δ) Αρμοδιότητες, Δικαιώματα και Εξουσίες
 

Η Επιτροπή Ελέγχου, στα πλαίσια της αποτελεσματικής υλοποίησης του σκοπού σύστασής της, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες:

Γενικά:

  • Συναντάται με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, για συζήτηση οποιωνδήποτε θεμάτων της Επιτροπής ή θεμάτων που η Διοίκηση θεωρεί ότι θα πρέπει να συζητηθούν εμπιστευτικά με την Επιτροπή Ελέγχου.
  • Έχει τη διακριτική ευχέρεια να δίνει οδηγίες για τη διεξαγωγή ειδικών Ερευνών / Μελετών / Ελέγχων και εξετάζει τα ευρήματα των σχετικών εκθέσεων.
  • Αποφασίζει για την αναγκαιότητα διεξαγωγής Ειδικών Ερευνών, που δύνανται να υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρύτανη και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους.
  • Λαμβάνει έγγραφα και πληροφορίες από οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της.
  • Εξασφαλίζει οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία από ανεξάρτητους Συμβούλους (π.χ. Λογιστές, Νομικούς κ.ά.), για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της.
  • Αναζητεί και εξασφαλίζει οποιαδήποτε πληροφορία από μέλος του προσωπικού ή/και από εξωτερική πηγή.
  • Εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα των «Όρων Εντολής» της και εισηγείται αλλαγές.
  • Μελετά τις εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου και διαβεβαιώνεται ότι, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου ανταποκρίνεται κατάλληλα στα ζητήματα που προκύπτουν.
  • Προβαίνει σε περιοδικές εκτιμήσεις και αναθεωρήσεις του Καταστατικού Εσωτερικού Ελέγχου, των πολιτικών και εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου και εισηγείται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τροποποιήσεις.
  • Αξιολογεί την οργανωτική δομή του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, για επιβεβαίωση της δυνατότητας διεκπεραίωσης του Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου έγκυρα, έγκαιρα και αποτελεσματικά.
  • Μελετά και εξετάζει εκθέσεις, που υποβάλλονται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
  • Ενημερώνει, σε συνεχή βάση, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για τις δραστηριότητές της και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις.
  • Διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Ελεγκτή, το Γενικό Ελεγκτή και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
  • Συναντάται με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του ή με οποιοδήποτε εξωτερικό σύμβουλο κρίνει απαραίτητο.
  • Αναφέρεται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στο οποίο υποβάλλει τις εισηγήσεις και απόψεις της για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
  • Προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες ή ενέργειες που θα την βοηθήσουν στη διεκπεραίωση των Όρων Εντολής της.
 
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγηση Κινδύνων
  • Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, μελετά τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή.
  • Συνοψίζει τους σημαντικούς κινδύνους, επιθεωρεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείρισή τους και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, για να ελέγξει τους κινδύνους αυτούς.
  • Εξετάζει με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τις σημαντικές Λογιστικές Αρχές.
  • Εξετάζει, επιθεωρεί και κρίνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Internal Control Systems) του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και αναφορικά με:
- Την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου.
 
- Την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφορικών συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας.
 
- Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή/και εισηγήσεις για βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τον Εσωτερικό Ελεγκτή ή το Γενικό Ελεγκτή.
 
 
Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου
  • Εγκρίνει το μονοετές, διετές ή τριετές Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Ενημερώνεται για τις έκτακτες και μη προγραμματισμένες εργασίες ελέγχου, καθώς και τις συμβουλευτικές και άλλες εργασίες που αναλαμβάνει ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Παραλαμβάνει και εγκρίνει τις ετήσιες αναθεωρήσεις του Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Ενημερώνεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή, για οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένων, οποιωνδήποτε εμποδίων στην πρόσβασή του, στη συλλογή των στοιχείων ή οποιωνδήποτε άλλων δυσκολιών στην εκπλήρωση της αποστολής του.