Η εισαγωγή φοιτητή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, γίνεται μόνο μετά από την προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων. Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι:

 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων – ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Συνέντευξη (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων).
 • Γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων)
 • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)
 • Άλλα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από το κάθε τμήμα ξεχωριστά.                                                                                                                                    
epilogi

  

Τεκμήρια Πολύς Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 
Για εισαγωγή σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται από τους υποψηφίους «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής γλώσσας. Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι τα ακόλουθα:
 
 1. G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 2. I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 3. I.E.L.T.S. με βαθμό 6.5 και άνω.
 4. T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
 5. Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
 6. Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
 7. Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
 8. Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
 9. Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
 10. IB diploma (International Baccalaureate).
 11. Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 12. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
 13. Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 14. Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες βαθμολογίες παραμένουν έγκυρες μόνο για δύο χρόνια. Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.