Πληροφορίες που αφορούν την φορολογία φυσικών προσώπων και την συμπλήρωση του εντύπου Ε.Πρ.59

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδημα τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται στο εισόδημα που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο μόνο.
Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο για περίοδο που υπερβαίνει στο σύνολο της τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Η μια ημέρα εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται ως εξής:

(α) Μέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας

(β) Μέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εντός της Δημοκρατίας

(γ) Άφιξη και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εντός της Δημοκρατίας.

(δ) Αναχώρηση και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας.
 
Φορολογικοί συντελεστές

Φορολογητέο Εισόδημα
Φορολογικός Συντελεστής
%
Συσσωρευμένος Φόρος
0 – 19.500 - -
19.501– 28.000 20 1.700
28.001- 36.300 25 3.775
36.301- 60.000 30 10.885
Πάνω από 60.001 35  

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
(το έντυπο Ε.Πρ.59 - 2018 παρατίθεται στη σύνδεση «Έντυπα» της παρούσας ιστοσελίδας)
 
Αφού συμπληρώσετε τη δήλωση αυτή μέχρι και το μέρος Β11 (εκτός των γραμμών Α1, Α4, Α6, B6, Β8 και Β9), παραδώστε την στο Γραφείο Μισθοδοσίας και Οικονομικών Ωφελημάτων για να υπολογίσει το ποσό του φόρου που πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές σας. Αν δεν υποβάλετε τη δήλωση αυτή ο εργοδότης σας είναι υποχρεωμένος να μη σας παραχωρήσει οποιαδήποτε έκπτωση.
 
Μέρος Α (εντύπου Ε.Πρ.59)
Εισοδήματα

Α2. Σε περίπτωση που έχετε εισοδήματα από ενοίκια, καταχωρείστε τα ετήσια εισπρακτέα ενοίκια. Θα πρέπει να υποβάλετε προσωρινή δήλωση Ε.Πρ.5, μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους, για τα εισοδήματα αυτά, και να καταβάλετε τον ανάλογο φόρο.
Α3. Καταχωρείστε εισοδήματα από άλλες πηγές κατά την διάρκεια του έτους όπως, από προηγούμενη εργοδότηση, σύνταξη, συνεταιρισμό, εισόδημα από διατηρητέα, εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα, τόκους, μερίσματα και εξαργήρωση ασφαλιστικού συμβολαίου. Στην περίπτωση εξαργύρωσης ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής εντός τριών ετών από της ημερομηνίας του συμβολαίου, προστίθεται στο εισόδημα το τριάντα τοις εκατόν (30%) των ασφαλίστρων αναφορικά με τα οποία παραχωρήθηκε έκπτωση, το είκοσι τοις εκατόν (20%) τέτοιων ασφαλίστρων εάν η εξαργύρωση γίνει εντός του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου έτους από την ημερομηνία του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Α5. Καταχωρήστε τα αφορολόγητα εισοδήματα που έχετε συμπεριλάβει στο Α3, όπως εισοδήμα από διατηρητέα, τόκους, μερίσματα και ορισμένες συντάξεις (οι συντάξεις και έκτακτα επιδόματα που χορηγούνται δυνάμει των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων και σύνταξεις Χηρείας που χορηγούνται δυνάμει περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων).

Μέρος Β (εντύπου Ε.Πρ.59)
Εκπτώσεις και Αφαιρέσεις

Οι Εκπτώσεις και οι Αφαιρέσεις που ισχύουν για φυσικά πρόσωπα είναι οι ακόλουθες:
Εκπτώσεις/ Αφαιρέσεις Όριο έκπτωσης/ Αφαίρεσης Επιπρόσθετες
Πληροφορίες
Β1. Συνδρομές σε Συντεχνία ή και Επαγγελματικά Σώματα Όλες Παρακαλώ όπως διεκδικήσετε μόνο τυχόν συνδρομές σας που δεν γίνονται μέσω μισθοδοσίας. Οι συνδρομές σε συντεχνίες που γίνονται μέσω μισθοδοσίας υπολογίζονται αυτόματα.
Β2. Έκπτωση για πρώτη Εργοδότηση
Η Έκπτωση για πρώτη εργοδότηση διεκδικείται νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί 183 ημέρες από την άφιξη στη Δημοκρατία μέχρι την εργοδότησή.
α) το 20% της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης του στη Δημοκρατία, ή €8.550 ετησίως, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο. Αυτή η απαλλαγή ισχύει για περίοδο 5 ετών που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότητη και ανεξαρτήτως αυτού εφαρμόζεται μέχρι και το έτος 2020.

β) το 50% της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη του στη Δημοκρατία. Νοείται ότι η απαλλαγή ισχύει για περίοδο 10 ετών, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης εφόσον τα εν λόγω εισοδήματα υπερβαίνουν τις €100.000 ετησίως. (Υπάρχουν επιπρόσθετες επιφυλάξεις στο άρθρο 23 του σχετικού νόμου)
Διεκδικείται από το μέλος του Προσωπικού και συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Β3. Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ενοικιαζόμενων υποστατικών.

Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις πάνω στο κόστος ανέγερσης ή αγοράς υποστατικών τα οποία επιφέρουν εισόδημα από ενοίκια (Διεκδικείται μόνο στην περίπτωση που έχει δηλωθεί εισόδημα στο Α2 «Ενοίκια» στο έντυπο Ε.Πρ.59)
3% ετησίως πάνω στο κόστος ανέγερσης ή αγοράς, για περίοδο 33 χρόνων από την ημερομηνία ανέγερσης  
Β4. Τόκοι ενοικιαζομένων υποστατικών.

Τόκοι πληρωτέοι για ανέγερση ή επέκταση υποστατικού το οποίο αποφέρει εισόδημα από ενοίκια (Διεκδικείται μόνο στην περίπτωση που έχει δηλωθεί εισόδημα στο Α2 «Ενοίκια» στο έντυπο Ε.Πρ.59)
Όλο  
Β5. Έξοδα ενοικιαζομένων κτιρίων.

(Διεκδικείται μόνο στην περίπτωση που έχει δηλωθεί εισόδημα στο Α2 «Ενοίκια» στο έντυπο Ε.Πρ.59)
20% επί μεικτού ενοικίου  
Β6. Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλων με βάση τους Νόμους 112(Ι) και 202(Ι) του 2011. Για την περίοδο 1/1/2014 μέχρι και την 31/12/2016, ποσοστό των απολαβών ή και της σύνταξης ως ακολούθως:

(α) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και σύνταξη, που δεν υπερβαίνει το ποσό των €1.500, δεν αποκόπτεται οποιοδήποτε ποσό

(β) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και σύνταξη που υπερβαίνει το ποσό των €1.500 αποκόπτεται ποσοστό επί των ακαθάριστων απολαβών ή και τη σύνταξη, ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ πάνω από €1.501 εως €2.500, ποσοστό 2,5%

(ii) για κάθε ευρώ πάνω από €2.501 εως €3.500, ποσοστό 3%

(iii) για κάθε ευρώ πάνω από €3.501, ποσοστό 3,5%

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) πιο πάνω για ακαθάριστες απολαβές υπαλλήλου που κατά την 1/1/2012 βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του αποκόπτεται ποσοστό του ύψους του 3%, 3,5% και 4% αντιστοίχως.
Η Έκτακτη Εισφορά υπολογίζεται αυτόματα από το λογισμικό του Γραφείου Μισθοδοσίας.
Μείωση απολαβών και Συντάξεων Νόμος 168 (Ι) του 2012 Από 1/12/2014 ποσοστό των απολαβών ή της σύνταξης ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ από €0,01 και άνω έως €1.000 κατά ποσοστό 3,80%
 
(ii) για κάθε ευρώ από €1.001 και άνω έως €1.500, κατά ποσοστό 10,30%

(iii) για κάθε ευρώ από €1.501 και άνω έως €2.000, κατά ποσοστό 12,30%

(iv) για κάθε ευρώ από €2.001 και άνω έως €3.000, κατά ποσοστό 13,50%

(v) για κάθε ευρώ από €3.001 και άνω έως
€4.000, κατά ποσοστό 16,00%

(vi) για κάθε ευρώ από €4.001 και άνω, κατά ποσοστό 17,50%
Η Μείωση απολαβών και Συντάξεων υπολογίζεται αυτόματα από το λογισμικό του Γραφείου Μισθοδοσίας.
Β7. Άλλες Αφαιρέσεις

Στην περίπτωση που διεκδικείτε οποιοδήποτε ποσό θα πρέπει να παρουσιάσετε τεκμήρια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παραχωρηθεί οποιαδήποτε αφαίρεση / έκπτωση.
   
Β8. Ενδιάμεσος υπολογισμός
(σύνολο 1 – 7 πιο πάνω)

Δεν συμπληρώνεται από το μέλος του προσωπικού
- -
Β9. Ταμεία Σύνταξης, Προνοίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δεν συμπληρώνεται από το μέλος του προσωπικού
Το σύνολο εισφορών ή/ και συνεισφορών αυτών μαζί με τα ασφάλιστρα ζωής (βλέπε 10 πιο κάτω) δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος. Οι εισφορές ή/ και συνεισφορές στα Ταμεία Σύνταξης, Προνοίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του Γραφείου Μισθοδοσίας.
Β10. Ασφάλιστρα ζωής

Συμπληρώστε τα ετήσια ασφάλιστρα της ασφάλειας ζωής σας
Το ασφάλιστρο που θα πληρωθεί για το έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού της ζωής του μέλους του προσωπικού  


Αλληλογραφία για φορολογικά θέματα που αποστέλλεται στους υπαλλήλους
- Αποστολή Πιστοποιητικού Αποδοχών για το Έτος Ε.Πρ.63
(μέχρι την 30η Απριλίου έκαστου έτους).
- Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων Ε.Πρ.59
(μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους).

Τόπος αποστολής αλληλογραφίας:
Ο τόπος αποστολής της πιο πάνω αλληλογραφίας π.χ. καταστάσεις μισθών, καθορίζεται με τον διορισμό/ πρόσληψη και διαφοροποιείται με σχετική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο Υπάλληλος και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού καθότι ο τόπος αποστολής της αλληλογραφίας δεν μπορεί να διαφέρει από το κέντρο κόστους στο οποίο χρεώνεται ο μισθός.

Σχετικοί Συνδέσμοι:

Τμήμα Φορολογίας