3 Καταβολή απολαβών και Αλληλογραφία που αποστέλλεται στους υπαλλήλους

3.1 Χρόνος και νόμισμα καταβολής μισθών

Οι απολαβές καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα εκτός εάν ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών εγκρίνει την καταβολή τους πριν το τέλος οποιουδήποτε μήνα π.χ. πληρωμή των απολαβών του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου που καταβάλλονται πριν τα Χριστούγεννα. Οι απολαβές των υπαλλήλων που είναι πληρωτέες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας καταβάλλονται σε Ευρώ. Αν όμως αυτές είναι πληρωτέες εκτός της Δημοκρατίας, τότε καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας που αυτές είναι πληρωτέες εκτός εάν ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών με ειδική απόφαση του εξουσιοδοτήσει την καταβολή τους σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα της χώρας στην οποία αυτές είναι πληρωτέες.

3.2 Τρόπος καταβολής μισθού
Η πληρωμή των απολαβών γίνεται αποκλειστικά μέσω οποιασδήποτε Εμπορικής Τράπεζας ή Συνεργατικού Ιδρύματος για σκοπούς ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης του Υπαλλήλου.

3.3 Τόπος αποστολής αλληλογραφίας

Ο τόπος αποστολής της αλληλογραφίας που αποστέλλεται από το Γραφείο Μισθοδοσίας π.χ. καταστάσεις μισθών, καθορίζεται με τον διορισμό/ πρόσληψη και διαφοροποιείται με σχετική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο Υπάλληλος και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού καθότι ο τόπος αποστολής της αλληλογραφίας δεν μπορεί να διαφέρει από το κέντρο κόστους στο οποίο χρεώνεται ο μισθός.

3.4 Αλληλογραφία που αποστέλλεται στους υπαλλήλους
- Αποστολή μηνιαίας κατάσταση μισθοδοσίας (τέλος κάθε μήνα).

- Αποστολή Πιστοποιητικού Αποδοχών για το Έτος Ε.Πρ.63 (μέχρι την 30η Απριλίου έκαστου έτους).

- Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων Ε.Πρ.59 (μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους).