1. Απολαβές
 
Οι απολαβές περιλαμβάνουν τον ακαθάριστο μισθό που αποτελείται από τον βασικό μισθό (βλέπε 1.1 πιο κάτω), τις γενικές αυξήσεις (βλέπε 1.2 πιο κάτω) και το τιμαριθμικό επίδομα (βλέπε 1.3 πιο κάτω) καθώς και διάφορα άλλα επιδόματα ή/ και αποζημιώσεις ή/ και αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα.
 
1.1 Βασικός μισθός
 
Ο βασικός μισθός καθορίζεται σε μισθοδοτικές κλίμακες ανάλογα με τη θέση του μέλους του Προσωπικού. Οι μισθοδοτικές κλίμακες τροποποιήθηκαν με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο του 2005 (Ν.50(Ι)/2005). Οι μισθολογικές κλίμακες είναι σταθερές και αλλάζουν μόνο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
 
1.2 Γενικές Αυξήσεις Μισθών
Το ποσοστό των γενικών αυξήσεων μισθών από 1/1/2009 ανέρχεται στο 6,656% και το κατώτατο ποσό αύξησης σε €880,69 ετησίως ή €73,39 μηνιαίως. Οι Γενικές Αυξήσεις παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής και ακολουθούν τις αυξήσεις που παραχωρούνται στη Δημόσια Υπηρεσία.
 
 
 Νόμος που προβλέπει
για τηναύξηση τωνμισθών
 Αύξηση επί βασικού
μισθού από
 Ποσοστό
αύξησης
Συσσωρεμένο ποσοστό αύξησης  Κατώτατο ποσό
αύξησης
Συσσωρεμένο
κατώτατο
ποσό
αύξησης
 Ν.50(Ι)/2006  01/01/2006 2%  2% €261.42 €261.42
 Ν.19(Ι)/2007  01/01/2007 1%   3.020% €133.27 €394.69
 Ν.49(Ι)/2008  01/01/2008 2%   5.080% €275.00 €669.69
Ν.49(Ι)/2008 01/01/2009 1.5% 6.656% €211.00 €880.69
 
1.3 Τιμαριθμικό Επίδομα

Το τιμαριθμικό Επίδομα αναθεωρείται κάθε έξι μήνες (1 Ιανουαρίου και 1 Ιουλίου). Το ποσοστό που ισχύει για το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 27,99% (υπολογίζεται επί του 1.1 και 1.2 πιο πάνω) και το κατώτατο όριο επιδόματος ανέρχεται σε €3.370 ετησίως ή €280,83 μηνιαίως. (Εγκύκλιος Αρ. 1431, Ημερ. 5 Ιουλίου 2011 του Υπουργείου Οικονομικών). Το τιμαριθμικό επίδομα δεν θα διαφοροποιηθεί μέχρι και την 31/12/2016.

1.4 Διάφορες άλλες απολαβές

1.4.1 Ειδικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού

1.4.2 Επιδόματα Βάρδιας Διοικητικού Προσωπικού

1.4.3 Επιδόματα Επιφυλακής Διοικητικού Προσωπικού

1.4.4 Δικαιώματα Υπερωριών

1.4.5 Οδοιπορικά

Κατηγορία αυτοκινήτων 0-6400 χιλιόμετρα 6401-9600 χιλιόμετρα 9601 χιλιόμετρα και πάνω
Α. Βενζινοκίνητα αυτοκίνητα
28,26 cent
(24,02)*
25,37 cent
(21,56)*
23,59 cent
(20,05)*
Β. Πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τύπου "σαλούν" 33,39 cent
(28,38)*
29,12 cent
(24,75)*
26,49 cent
(21,52)*
Γ. Πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τύπου "βαν" και "διπλοκάπμινα" 28,71 cent
(24,40)*
25,61 cent
(21,77)*
23,70 cent
(20,15)*
 
 
1.4.6 Αμοιβές για υποστήριξη εκδηλώσεων

1.4.7 Αμοιβές (θεματοθετών, διορθωτών, επιτηρητών) για διοργάνωση Γραπτών Εξετάσεων

1.4.8 Αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα

Ο Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όσο αφορά την κοστολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων, την παρακολούθηση των προϋπολογισμών των διαφόρων Ερευνητικών Προγραμμάτων, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

1.4.9 Αποζημίωση για χρήση κινητού τηλεφώνου σε Διοικητικό Προσωπικό

1.4.10 Επιπλέον Απολαβές (επιπλέον εργασία που αφορά την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση/ M.B.A./ Μεταπτυχιακές Δραστηριότητες κ.ά.)