1. Ερώτηση:
 
Πως υπολογίζεται ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που δικαιούται τόσο το ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων μισθών όσο και το ελάχιστο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος π.χ. της κλίμακας Α1 (1η βαθμίδα);
 
Απάντηση:
 
Ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που δικαιούται τόσο το ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων μισθών όσο και το ελάχιστο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος π.χ. της κλίμακας Α1 (1η βαθμίδα) υπολογίζεται ως ακολούθως:
 
Ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που διορίζεται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας Α1 με αρχικό βασικό μισθό €10.800 το χρόνο, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Ετήσιος βασικός μισθός συν ελάχιστο ποσό γενικής αύξησης μισθών συν ελάχιστο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος.
 
Υπολογισμός Γενικής Αύξησης Μισθών:
Σε όσους υπάλληλους ο ετήσιος βασικός μισθός είναι μικρότερος του ποσού των € 13.232 τότε λαμβάνουν το ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων το οποίο την 1.1.2011 ανέρχεται στις € 880,69 και προστίθεται στον ετήσιο βασικό μισθό.
 
Υπολογισμός Τιμαριθμικού Επιδόματος:
Σε όσους υπάλληλους το άθροισμα του ετήσιου βασικού μισθού και της γενικής αύξησης μισθών είναι μικρότερο ή ίσον του ποσού των € 12.042,70 λαμβάνουν το ελάχιστο ποσό του τιμαριθμικού επιδόματος το οποίο αναθεωρείται κάθε έξι μήνες την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε χρόνου. Το ποσό που ισχύει για το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου ανέρχεται στο ποσό των €
3.370 το χρόνο.
 
Ο ακαθάριστος μισθός στην περίπτωση αυτή θα είναι:
 
Μισθός Κλίμακας Α1 (1η βαθμίδα) Ποσό
Ετήσιος Βασικός Μισθός 10.800,00
Συν Ελάχιστο ποσό Γενικής Αύξησης Μισθών που ισχύει την 1/1/2011 880,69
Σύνολο Βασικού μισθού και γενικής αύξησης μισθών 11.680,69
Συν Ελάχιστο ποσό Τιμαριθμικού
Επιδόματος 1/7/2011-31/7/2011:
3.370,00
ΟΛΙΚΟ €15.050,69
Διά 12 μήνες
Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός €1.254,22
Επί 13 μήνες
Ετήσιος Ακαθάριστος Μισθός €16.304,86
 

2. Ερώτηση:

Πως υπολογίζεται ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που δικαιούται το ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων μισθών και το ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος π.χ. της κλίμακας Α5 (1η βαθμίδα);
 
Απάντηση:
Ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που διορίζεται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας Α5 με αρχικό βασικό μισθό €11.773 το χρόνο, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 
Ετήσιος βασικός μισθός συν ελάχιστο ποσό γενικής αύξησης μισθών συν το ποσό που προκύπτει αφού πολλαπλασιαστεί επί το ποσοστό του
τιμαριθμικού επιδόματος, το άθροισμα του ετήσιου βασικού μισθού και του ελάχιστου ποσού γενικής αύξησης μισθών.
 
Υπολογισμός Γενικής Αύξησης:
Σε όσους υπάλληλους ο ετήσιος βασικός μισθός είναι μικρότερος του ποσού των € 13.232 τότε λαμβάνουν το ελάχιστο ποσό γενικών
αυξήσεων το οποίο την 1.1.2011 ανέρχεται στο ποσό των € 880,69 και προστίθεται στον ετήσιο βασικό μισθό.
 
Υπολογισμός Τιμαριθμικού Επιδόματος:
Σε όσους υπάλληλους το άθροισμα του ετήσιου βασικού μισθού και της γενικής αύξησης είναι μεγαλύτερο των € 12.042,70
λαμβάνουν το ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος. Το ποσοστό που ισχύει για το
εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 27,99% και υπολογίζεται επί του
ποσού που προκύπτει από την προσθήκη του ετήσιου βασικού μισθού και της γενικής
αύξησης μισθών.
 
Ο ακαθάριστος μισθός στην περίπτωση αυτή θα είναι:
 
Μισθός Κλίμακας Α5 (1η βαθμίδα) Ποσό
Ετήσιος Βασικός Μισθός 11.773,00
Συν Ελάχιστο ποσό Γενικής Αύξησης Μισθών που ισχύει την 1/1/2011 880,69
Σύνολο Βασικού μισθού και γενικής αύξησης μισθών 12.653,69
Επί Ποσοστό Τιμαριθμικού Επιδόματος 1/7/2011-31/12/2011: 27,99% 3.541,77
ΟΛΙΚΟ €16.195,46
Διά 12 μήνες
Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός €1.349,62
Επί 13 μήνες
Ετήσιος Ακαθάριστος Μισθός €17.545,06


3
. Ερώτηση:
 
Πως υπολογίζεται ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που δικαιούται τόσο το ποσοστό των γενικών αυξήσεων μισθών όσο και το ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος π.χ. της κλίμακας Α8 (1η βαθμίδα);
 
Απάντηση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου που διορίζεται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας Α8 με αρχικό βασικό μισθό €17.946 το χρόνο, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο.
 
Το γινόμενο του ετήσιου βασικού μισθού με το ποσοστό γενικής αύξησης μισθών προστίθεται στον ετήσιο βασικό μισθό και το άθροισμα τους πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος το οποίο στη συνέχεια προστίθεται στο άθροισμα του ετήσιου βασικού μισθού και της γενικής αύξησης μισθών.
 
Υπολογισμός Γενικής Αύξησης Μισθών:
Σε όσους υπάλληλους ο ετήσιος βασικός μισθός είναι μεγαλύτερος ή ίσον του ποσού των € 13.232 τότε λαμβάνουν το ποσοστό γενικών αυξήσεων μισθών το οποίο την 1.1.2011 ανέρχεται σε 6,656% επί του βασικού μισθού.
 
Υπολογισμός Τιμαριθμικού Επιδόματος:
Σε όσους υπάλληλους το άθροισμα του ετήσιου βασικού μισθού και της γενικής αύξησης είναι μεγαλύτερο των € 12.042,70 λαμβάνουν το ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος. Το ποσοστό που ισχύει για το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 27,99% και υπολογίζεται επί του ποσού που προκύπτει από την προσθήκη του ετήσιου βασικού μισθού και της γενικής αύξησης μισθών.
 
Ο ακαθάριστος μισθός στην περίπτωση αυτή θα είναι:

Μισθός Κλίμακας Α5 (1η βαθμίδα) Ποσό
Ετήσιος Βασικός Μισθός 7.946,00
Επί Ποσοστό Γενικής Αύξησης Μισθών που ισχύει την 1/1/2011: 6,656% 1.194,49
Σύνολο Βασικού μισθού και γενικής αύξησης μισθών 880,69
Σύνολο Βασικού μισθού και γενικής αύξησης μισθών 19.140,49
Επί Ποσοστό Τιμαριθμικού Επιδόματος 1/7/2011-31/12/2011: 27,99% 5.357,42
ΟΛΙΚΟ €24.497,91
Διά 12 μήνες
Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός €2.041,49
Επί 13 μήνες
Ετήσιος Ακαθάριστος Μισθός €26.539,37

Σχετικοί Συνδέσμοι: