Εκτύπωση
 Γενικές Πληροφορίες | Προσωπικό/ Καθήκοντα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Έντυπα | Αρχείο
 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 

Τι είναι ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου;

Ο Προϋπολογισμός προσδιορίζει τα εκτιμώμενα έσοδα και δαπάνες του Πανεπιστημίου Κύπρου για κάθε έτος στο οποίο αναφέρεται. Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, εφόσον αυτός εγκριθεί από την Πολιτεία και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί Νόμο ο οποίος διέπει τη διενέργεια δαπανών του οργανισμού.

 

Που μπορώ να βρω δημοσιευμένους Προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου;

Οι ετήσιοι Προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου δημοσιεύονται σε Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.mof.gov.cy/gpo. Επίσης, αναρτημένους μπορείτε να βρείτε τους εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου των τελευταίων ετών εδώ (https://www.ucy.ac.cy/fs/el/organizational-structure/tomeasoikonomikouprogrammatismou/34-gr-articles/top-menu/organizational-structure/budget-analysis-office-gr/110-files).

 

Ποια είναι τα Κεφάλαια και τα Άρθρα του Προϋπολογισμού Δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου;

Ο Προϋπολογισμός Δαπανών του Πανεπιστημίου καταρτίζεται στα ακόλουθα πέντε (5) Κεφάλαια:

· ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(περιλαμβάνει πρόνοιες για κάλυψη απολαβών Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού, με το οποίο προνοείται σχέση εργοδότη και εργοδοτούμενου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

· ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(περιλαμβάνει πρόνοιες για κάλυψη μεταφορικών, νερού ηλεκτροδότησης, υπηρεσιών τηλεφωνίας, ενοικίων, καθαριότητας κλπ)

· ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

(περιλαμβάνει πρόνοιες για κάλυψη δαπανών έρευνας, συντήρησης και άλλων γενικών διαχειριστικών)

· ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(περιλαμβάνει πρόνοιες για κάλυψη δαπανών αγοράς βιβλίων, εξοπλισμού και στέγασης)

· ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 Ο Προϋπολογισμός Δαπανών του ΠΚ παρουσιάζει τις προϋπολογιζόμενες πρόνοιες/ πιστώσεις στα πιο πάνω Κεφάλαια, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης σε επιμέρους άρθρα. Τα άρθρα που διατηρεί στο παρόν στάδιο ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου εμφανίζονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Οι πιστώσεις κάθε άρθρου θεωρούνται ως το ανώτατο ύψος δυνατής διενέργειας δαπάνης που εγκρίνει η Πολιτεία για το αντίστοιχο έτος σε κάθε κατηγορία δαπάνης.

 

Ποιός είναι ο αρμόδιος Ελέγχον Λειτουργός του κάθε άρθρου;

Σύμφωνα με το περιεχόμενου του ετήσιου Προϋπολογισμού, Υπεύθυνος Λειτουργός για να ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο Λειτουργό για το σκοπό αυτό (βλ. ετήσια κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι εξουσιοδοτημένοι ελέγχοντες Λειτουργοί για τη διενέργεια δαπανών εδώ (https://www.ucy.ac.cy/fs/el/organizational-structure/tomeasoikonomikouprogrammatismou/34-gr-articles/top-menu/organizational-structure/budget-analysis-office-gr/110-files), και ο οποίος βεβαιώνεται ότι η δαπάνη είναι αναγκαία, υπάρχουν οι αναγκαίες εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις και ότι η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου. Είναι ο Λειτουργός ο οποίος υπογράφει τις σχετικές οδηγίες/ εντολές πληρωμής οι οποίες προωθούνται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Π.Κ. για πληρωμή.

Όσον αφορά άρθρα τα οποία κατανέμονται σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων δηλαδή Κοσμητείες, Τμήματα, Ερευν. Μονάδες, Υπηρεσίες, ως αρμόδιος Ελέγχον Λειτουργός θεωρείται αντίστοιχα ο εκάστοτε Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Ερευνητικής Μονάδας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας των προαναφερόμενων ελέγχον λειτουργός θεωρείται αντίστοιχα ο εκάστοτε Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Αντιπρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ερευνητικής Μονάδας και εξουσιοδοτημένος Διοικητικός Λειτουργός.

 

Μπορεί να εγκριθεί μεταφορά πιστώσεων από κάποιο άρθρο σε κάποιο άλλο ώστε να καλυφθεί μια δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει επάρκεια πιστώσεων;

Μεταφορά πιστώσεων μπορεί να εγκριθεί από άρθρο σε άρθρο εντός του ιδίου Κεφαλαίου, από το Συμβούλιο του ΠΚ, και νοουμένου ότι πληρούνται οι περιορισμοί που αναφέρει ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος. Συνοπτική και αναλυτική καταγραφή των περιορισμών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (169η Συνεδρία, ημερ. 14/09/2009) για έγκριση μεταφορών σε άρθρο από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων του ιδίου Κεφαλαίου του Προϋπολογισμού:

(α) μέχρι και 50.000 Ευρώ, αποφασίζει και εγκρίνει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών,

(β) από 50.001 μέχρι 100.000 Ευρώ, αποφασίζουν και εγκρίνουν από κοινού ο Πρύτανης και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών,

(γ) από €100.001 μέχρι και €200.000 αποφασίζουν και εγκρίνουν από κοινού ο Πρόεδρος, ο Πρύτανης και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, και

(δ) άνω των €200.000 αποφασίζει και εγκρίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (Συνεδρίας Αρ. 05/2018) κάθε Υπεύθυνος Οργανωτικής Οντότητας έχει τη δυνατότητα να διενεργεί μεταφορές μεταξύ δύο άρθρων του ιδίου κεφαλαίου μέχρι και 10% του χαμηλότερου των δύο κατανεμημένων προνοιών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνεδρία Αρ. 08/2018, ημερ. 02/04/2018), εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών να εγκρίνει μεταφορές μέχρι €10.000 μεταξύ άρθρων του ιδίου Κεφαλαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού Προϋπολογισμού και τηρούνται οι περιορισμοί που θέτει η σχετική Νομοθεσία.  Σε περίπτωση απουσίας της με άδεια ανάπαυσης ή άδεια ασθενείας, η σχετική εξουσιοδότηση θα ισχύει για τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.  Πρόσθετες λεπτομέρειες εμφανίζονται στην Εγκύκλιο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν πιστώσεις / υπόλοιπα από άρθρα Προϋπολογισμών προηγούμενων χρόνων;

Πιστώσεις από υπόλοιπα άρθρων προηγούμενων χρόνων ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης. Ο κάθε εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το Πανεπιστήμιο αφορά δαπάνες του Πανεπιστημίου Κύπρου που εμπίπτουν στην περίοδο ενός οικονομικού έτους (από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου) και σε καμία περίπτωση δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου δεν δύναται να χρεωθούν σε άρθρο Προϋπολογισμού ο οποίος αναφέρεται σε οικονομικό έτος το οποίο έχει λήξει.

 

Από ποιον ετοιμάζεται ο Προϋπολογισμός μιας οργανωτικής οντότητας (Σχολής / Τμήματος / Μονάδας/ κλπ) ;

Ο Προϋπολογισμός κάθε οργανωτικής οντότητας καταρτίζεται από την ίδια την οντότητα και υποβάλλεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες μετά από σχετική πρόσκληση στην οποία γνωστοποιούνται σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον καταρτισμό καθώς και το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί. Έντυπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή Προϋπολογιζόμενων Εσόδων Δαπανών κατά τον καταρτισμό προηγούμενων προϋπολογισμό εσόδων και Δαπανών από τις οργανωτικές οντότητες παρουσιάζονται εδώ (https://www.ucy.ac.cy/fs/el/organizational-structure/tomeasoikonomikouprogrammatismou/34-gr-articles/top-menu/organizational-structure/budget-analysis-office-gr/111-forms).

 

Κάθε πόσο συνεδριάζει η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού και πως μπορεί ένα θέμα να τεθεί ενώπιον της προς συζήτηση / μελέτη;

Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού συνεδριάζει για μελέτη οικονομικών θεμάτων σε τακτικές μηνιαίες συνεδρίες. Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί οι συνεδρίες που παρουσιάζονται εδώ.

Θέματα τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια οικονομικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής για μελέτη ή/και ενημέρωση να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού (Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης) και να αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος μέσω του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Θέματα τα οποία θα αποστέλλονται από Διοικητικές Υπηρεσίες θα πρέπει αντίστοιχα να υποβάλλονται από τον Προϊστάμενο έκαστης Διοικητικής Υπηρεσίας μέσω του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Τα θέματα ενδείκνυται να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία κάθε συνεδρίας για συμπερίληψη στην Ημερήσια Διάταξη, με τη χρήση του ΣΥΣΛΑ - Συστήματος Λήψης Αποφάσεων (http://web.dss.ucy.ac.cy), καθώς επίσης και με τη χρήση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ (https://ermis.ucy.ac.cy/ermis/ ).