ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί όπως καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης περιβαλλοντικής συνείδησης.
 
Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται όπως υιοθετήσει Περιβαλλοντική Πολιτική της οποίας βασικός άξονας αποτελεί η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 
Στο πλαίσιο αυτού του οράματος το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί:
  1. Στη συμβολή βελτίωσης της ποιότητας του ευρύτερου τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος.
  2. Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους φοιτητές και στο Προσωπικό του Ιδρύματος.
  3. Στη μείωση, κατά το δυνατόν, των επιπτώσεων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο περιβάλλον.
  4. Στην ενεργητική συμβολή και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική και εν γένει δράσεων τόσο σε διεθνές, ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.
  5. Στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων οι οποίοι θα εστιάζουν στη σταδιακή και συνεχή βελτίωση διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και του νερού, η εφαρμογή της πολιτικής για τισ πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ο περιορισμός των αέριων εκπομπών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.