Η θητεία των μελών της Επιτροπής Οικολογικού Πανεπιστημίου είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 07 Σεπτεμβρίου 2023.
Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 22/2021, 08 Σεπτεμβρίου 2023.
 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
 
i. Διαμόρφωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ii. Υποβολή εισηγήσεων για Μέτρα/Δράσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσον αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα.
iii. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να παρεμβαίνει και μεταφέρει εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα στα κυπριακά δρώμενα.