ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
 
i. Διαμόρφωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ii. Υποβολή εισηγήσεων για Μέτρα/Δράσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσον αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα.
iii. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να παρεμβαίνει και μεταφέρει εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα στα κυπριακά δρώμενα.
 
 
 
 
Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι είτε διετής(2), είτε τριετής(3). *έναρξη θητείας Μελών Επιτροπής Οικολογικό Πανεπιστήμιο στις 30/04/2015
Απόφαση Συνεδριών Συγκλήτου αρ. 12/2011 (6 Απριλίου 2011), αρ. 21/2011 (4 Ιουλίου 2011), αρ. 26/2011 (2 Νοεμβρίου 2011) και αρ. 29/2011 (7 Δεκεμβρίου 2011).