ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
 
i. Διαμόρφωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ii. Υποβολή εισηγήσεων για Μέτρα/Δράσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσον αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα.
iii. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να παρεμβαίνει και μεταφέρει εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα στα κυπριακά δρώμενα.
 
 
 
 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Οικολογικού Πανεπιστημίου είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 14 Μαΐου 2021.
Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 13/2019, 15 Μαΐου 2019.